Manuscript Submission

Manuscript Submission:
OAO Izdatelstvo Meditsina, 5 (bld. 14) Novoostapovskaya St., 115088, Moscow, Russia
Editorial Office of the Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika Journal
e-mail: clin.lab@yandex.ru