Rossiysky Zhurnal Kozhnykh i Venericheskikh Boleznei №3 2011

 
DERMATOONCOLOGY
4 Molochkov V. A., Kovrigina A. M., Molochkov A. V., Ovsyannikova G. V., Fedorovskaya A. V., Groznova A. A. To a problem of diagnostic difficulties in erythrodermic variants of T-cell lymphoma of skin
6 Tarasenko G. N., Gryazeva N. V. Elecrosurgical treatment of angiokeratoma Fordyce located on scrotum
 
CLINICAL PRESENTATION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DERMATOSES
8 Snarskaya Е. S., Kryazheva S. S. Innovative liposomal preparations "Aycida" and their use in dermatocosmetology
12 Molochkov V. A., Molochkov A. V., Khlebnikova A. N., Bobrov M. A., Prokofyev А. А., Selezneva Е. V. Benign licheniod keratosis
14 Romashkina А. S. A case of circumscribed scleroderma after wasp byte
17 Kartashova М. G., Prokofyev А. А., Lobanova Т. А., Bobrov М. А. Secondary local amyloidosis of amyloid lichen type
23 Karpov V. V., Islamov V. G., Gusev E. V., Pirogov Yu. S. Parapsoriasis in military personnel
27 Tarasenko G. N., Kuzmina Yu. V., Gryazeva N. V. Kaposi varicelliform eruption
29 Ivanov O. L., Khaldin А. А., Sevidova L. Yu., Shkrebets S. V., Plieva L. R., Kosheleva I. V., Kolodiy A. A. Scleroderma-like type of necrobiosis lipoidica
32 Korotkaya Е. А., Morozov S. G., Volkova E. N., Osipova N. K., Esimbieva M. L., Elistratova I. V. Objective assessment criterion for intensity of destructive processes in chronic dermatoses (part 1)
 
LECTURE
36 Snarskaya Е. S. Skin sarcoidosis: clinical presentation, diagnostics, treatment
 
COSMETOLOGY
44 Korneva L. V. Current development of practical cosmetology
 
SYPHILIS AND UROGENITAL INFECTIONS
47 Molochkov V. A., Petrova M. S., Molochkov A. V., Mylov N. M., Gushchin А. Е., Skirda Т. А., Kildushevskiy А. V., Balyura Е. V., Mugutdinova А. S., Zenkevich Е. V., Gracheva Т. S., Kupriyanova А. G. Persistent Chlamidia infection and Reiter’s disease, diagnostics and treatment
52 Lipova Е. V., Boldyreva М. N., Chekmarev А. S., Adzhar K. Current problems of diagnostics of urogenital infections caused by opportunistic germs in men of childbearing age
56 Volkova Е. N., Morozov S. G., Protsenko А. N., Ilyin L. A. Study of influence of sexual transmitted infections and comorbidities on humoral immunity in pregnant
 
DERMATOVENEOROLOGY IN BELLES-LETTRES AND FINE ART
59 Karpov V. V. About acne, seborrhea and acneiform dermatoses
63 Monakhov S. А. A secret of regicide

64

I
NFORMATION