Rossiysky Meditsinsky Zhurnal №3 2009

 
PUBLIC HEALTH AND PUBLIC HEALTH CARE ORGANIZATION
3 Khetagurova A. K., Paltseva Ye. M., Ruanet V. V. Use of neural network technologies in an educational process    | Resume, key words, literature
7 Kryukov A. I., Kunelskaya N. L., Voloshina I. A. The causes of death in ENT pyoinflammatory diseases     | Resume, key words, literature
 
CLINICAL MEDICINE
9 Storozhenko S. Yu., Afanasyev Yu. I. Peripheral vascular resistance, cerebral hemodynamics, and cerebrovascular responsiveness in patients with arterial hypertension     | Resume, key words, literature
14 Vazina I. R., Bugrov S. N. Mortality and causes of death in the burnt    | Resume, key words, literature
17 Skobelev Ye. I., Perov O. I., Kuzmin M. A., Perova T. V., Vedenina I. V. Hemodynamics during anesthesia with sevoflurane and isoflurane in elderly patients at laparoscopic surgery    | Resume, key words, literature
20 Savchenko T. N., Pukhalsky A. L., Shmarina G. V., Tochiyeva M. Kh. Cytokines and neutrophilic elastase in miscarriage and genital candidiasis    | Resume, key words, literature
23 Krylov V. V., Talypov A. E., Puras Yu. V., Yefremenko S. V. Secondary brain lesion factors in head injury    | Resume, key words, literature
29 Tarasova L. G., Streltsova Ye. N. The serum immunological and morphological parallels in children with pulmonary tuberculosis    | Resume, key words, literature
31 Kanareikina I. L., Sharov M. N. The clinical and pathophysiological features of alcoholic convulsive syndrome    | Resume, key words, literature
 
LECTURES
34 Luchshev V. I., Nikiforov V. V., Sanin B. I. Tularemia
36 Krasnovsky A. L., Yezhova I. S., Aleksandrov O. V. Comparison of pathological processes in chronic obstructive pulmonary disease and in bronchial asthma    |  Literature
38 Zaitseva O. V., Zaitseva S. V. Bronchial obstructive syndrome in children
 
REVIEWS
44 Bardenshtein L. M., Mkrtumyan A. M., Aleshkina G. A. To the problem of long-term consequences of the use of new-generation antipsychotics    | Resume, key words, literature
 
EXCHANGE OF EXPERIENCE
47 Petrova M. V., Konovalova V. N., Shvyrev S. L., Razzhivin V. P., Sidorov K. V., Zarubina T. V. Evaluation of central hemodynamics by means of the INTERIS information system    | Resume, key words, literature
 
CLINICAL NOTE
55 Fedorov I. G., Chichkina M. A., Kosyura S. D., Maslennikov S. N., Ilchenko L. Yu., Storozhakov G. I. Type 1 autoimmune hepatitis in an elderly female patient    |  Literature